Verlof aanvragen

Leerplicht en verlof

Wat is leerplicht?

 
Ieder kind in Nederland moet naar school! Dat staat in de leerplichtwet. In deze wet staan de spelregels van de leerplicht beschreven.

De leerplicht begint als uw kind vijf jaar oud is en duurt tot en met het schooljaar waarin uw kind 16 wordt. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 jaar is geworden.

Verreweg de meeste ouders schrijven hun kind op school in als het kind vier is geworden. Op dat moment conformeert de ouder zich aan de Wet op het Basisonderwijs waardoor ook voor een vierjarige, niet zomaar vrij gegeven kan worden!  Hierover bestaat nog veel misverstand. Ouders vragen dan bijvoorbeeld toestemming voor een (extra) vakantie waarvoor de directeur geen toestemmingmag geven.

 
 
Aanvragen van verlof.
 
Op school is het formulier “Verzoek om (vakantie) verlof” te krijgen. Na invulling krijgt u dit formulier terug met wel / geen toestemming. Het is belangrijk om dit formulier te bewaren omdat u, bij controle, kunt aantonen dat u een aanvraag heeft ingediend bij de directie. De directeur is verplicht om ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.
 
 
Contact met bureau Leerplicht = OK
 

Voor vragen over leerplicht en verlof kunt U bellen met de leerplichtambtenaar tel 140594 of mailen naar leerplichtbureau@blokwesterkwartier.nl

 
Leerplichtwet
 
Enkele voor u belangrijke punten uit bovenstaande wet, die het ko­mend cursusjaar worden gehandhaafd:
Uw kind hoeft de school niet te bezoeken:
 • als het kind ziek is;
 • bij vervulling van godsdienstplichten;
 • vanwege gewichtige omstandigheden.
Bij ziekte en godsdienstzaken volstaat u met een schriftelijke, te­le­fo­ni­sche of mondelinge mededeling binnen twee dagen aan de directeur van de school. Voor andere gevallen (art. 14) verwijzen we naar onderstaande richt­lijnen t.b.v. het verlenen van schoolvrij.
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van art. 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de locatiedirecteur van de school te worden voorgelegd.
Verlof indien:
 • wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan,
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof buiten de officiële school­vakantie mogelijk is.
Vakantieverlof mag:
 • één maal per schooljaar worden verleend,
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen,
 • mag niet plaats vinden in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.
 Gewichtige omstandigheden max. 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstan­dig­he­den op grond van het gestelde in art. 14, lid 1 van de leer­plichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of min­der dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden,
 • voor verhuizing van ten hoogste 1 dag,
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende,
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de locatiedirecteur,
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag,
 • bij 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders 1 dag,
 • voor andere naar het oordeel van de locatiedirecteur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof voor meer dan 10 schooldagen (in geval van een gewichtige om­stan­digheid op grond van art. 14, lid 3 van de leerplichtwet van 1969) behoort minimaal 1 maand van tevoren worden ingediend bij de locatiedirecteur van de school en dient bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te wor­den voor­gelegd.
Verlof indien:
de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk wer­ker kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof nood­zakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.
Vervangende activiteiten
Wanneer een kind om godsdienstige, principiële of andere redenen een les niet mag bijwonen, verlangen we hierover schriftelijk bericht van de ouders/verzorgers. Het kind zal gedurende deze les worden opgevangen in een andere groep. Hij/zij krijgt vervangend werk.
 
Aanvragen extra verlof:
Extra verlof kan alleen schriftelijk worden aangevraagd middels een formulier dat bij de directie is te verkrijgen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.